Privacyverklaring

Emmalee, gevestigd te Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Emmalee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Emmalee (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Emmalee verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die actief door je worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website van Sabine Wamelink, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Lijst met je contactgegevens via een app;
 • Internetbrowser en apparaattype;


De manier waarop wij gegevens verzamelen:

Emmalee verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Emmalee verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van de overeenkomst die je met Emmalee hebt gesloten of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Emmalee verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Emmalee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Emmalee verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Emmalee een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Emmalee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Emmalee gebruikt technische, functionele en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Emmalee;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Emmalee een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Emmalee van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar vraaghetaan@emmalee.nl. Emmalee reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Emmalee neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vraaghetaan@emmalee.nl

Scroll naar boven